Hoe ziet jullie notice- and takedown procedure eruit? | Domeinbalie.nl

Hoe ziet jullie notice- and takedown procedure eruit?

Domeinbalie.nl verzorgt de opslag van door derden afkomstige informatie, ook wel webhosting genoemd. Het kan helaas voorkomen dat de afnemers van onze producten ongeoorloofde uitingen doen, auteursrechtinbreuk plegen of de privacy van anderen niet respecteren. In het kader daarvan worden we wel eens benaderd met het verzoek bepaalde websites te blokkeren of verwijderen of om NAW-gegevens te verstrekken.

Blokkeren of opheffen van websites

We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn mening te kunnen uiten op het internet, zonder dat daar enige vorm van censuur aan te pas komt. We zullen dan ook uitsluitend aan een verzoek van blokkering of opheffing gehoor geven als er aan al de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Domeinbalie.nl wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de ongeoorloofde uitingen, auteursrechtinbreuk of schending van privacy door anderen;
  • Domeinbalie.nl kan zonder enige twijfel vaststellen dat de informatie onrechtmatig is. Dat is erg moeilijk, maar aan de juistheid van het verzoek zal in ieder geval niet worden getwijfeld als deze afkomstig is van een rechter of wordt ondersteund door een rechterlijke uitspraak.

Verstrekken van NAW-gegevens

Domeinbalie.nl is van mening dat de persoonlijke gegevens van haar klanten niet zomaar aan derden moeten worden verstrekt. We zullen daar dan ook alleen aan zo’n verzoek gehoor geven op het moment dat er aan al de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Domeinbalie.nl kan vaststellen dat het aannemelijk is dat de informatie op de betreffende website onmiskenbaar onrechtmatig is;
  • Degene die de om de NAW-gegevens verzoekt moet duidelijk kunnen aantonen dat deze gegevens van belang zijn en dat er geen andere, makkelijkere mogelijkheid bestaat om achter deze gegevens te komen.

Hierboven staat kort beschreven hoe Domeinbalie.nl om wil gaan met verzoeken voor het blokkeren of opheffen van website of het verstrekken van NAW-gegevens. Deze beschrijving wordt ondersteund door recente juridische publicaties en juridische uitspraken.

Domeinbalie.nl zal na het ontvangen van een melding, contact opnemen met de klant en deze er van op de hoogte stellen dat er een melding is gedaan en de inhoud van de melding. De melding zal plaatsvinden via een brief naar onze klant met daarbij gevoegd de klacht en eventuele andere correspondentie. De melder blijft dus niet anoniem.

Verzoek indienen

Notice- and takedown-verzoeken kunnen uitsluitend schriftelijk en niet-anoniem worden ingediend en moeten in elk geval voldoen aan de volgende eisen:

  • Domeinbalie.nl dient in het verzoek te worden gevrijwaard van alle mogelijke claims (ook van derden) die op enigerlei wijze voortvloeien uit de meldingsprocedure en het toe- of afwijzen en voldoen aan een verzoek dat in de melding is opgenomen;
  • Indien de melding betrekking heeft op een intellectuele eigendomskwestie, dan dient met de melding voldoende te zijn aangetoond dat de melder rechthebbende is ten aanzien van het recht waarop een beroep wordt gedaan of dat zij bevoegd is om namens de rechthebbende te handelen;
  • De melding is duidelijk en met voldoende controleerbare feiten onderbouwd.

Het verzoek kan aangetekend worden verzonden naar het volgende adres:

Domeinbalie.nl
t.a.v. juridische afdeling
Koivistokade 56
1013 BB Amsterdam